ΔΕΗ: Σε ποιους τομείς προτείνει συνεργασία με εταιρείες του Δημοσίου

ΔΕΗ: Σε ποιους τομείς προτείνει συνεργασία με εταιρείες του Δημοσίου

Συνεργασία με τις εταιρείες του Δημοσίου που έχουν υπαχθεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας σε 5 τομείς, που περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τους πελάτες, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση ακινήτων, την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας καθώς και την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πρότεινε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης της ΕΕΣΥΠ.

Αναλυτικά οι προτάσεις της ΔΕΗ περιλαμβάνουν τα εξής:

- Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τρία κύρια κανάλια για την επικοινωνία με τους πελάτες της: τα καταστήματά της (περισσότερα από 100 στο σύνολο της χώρας), τον λογαριασμό (έγχαρτο και ηλεκτρονικό, 6 ή 12 φορές ανά έτος) και τον διαδικτυακό της τόπο. Αντίστοιχα κανάλια χρησιμοποιούν και πολλές από τις υπόλοιπες θυγατρικές.

Προτείνεται η αξιοποίηση όλων αυτών των καναλιών επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών μιας θυγατρικής σε πελάτες άλλης (one stop shop), ενημέρωση των πελατών των θυγατρικών με κατάλληλα μηνύματα για νέα προϊόντα, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και γενικότερα για προβολή των θέσεων κάθε θυγατρικής μέσα από το σύνολο αυτών των καναλιών.

- Η ΔΕΗ διαθέτει εμπειρία σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων, γενικότερα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Δεδομένων των υποχρεώσεων που έχουν όλες οι θυγατρικές για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (η αθέτηση των οποίων συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις), προτείνεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών στις υπόλοιπες θυγατρικές.

- Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει πληθώρα ακινήτων. Ωστόσο, οι επιχειρησιακές της ανάγκες αλλάζουν και σε αρκετές περιπτώσεις ακίνητα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αντιθέτως δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε συγκεκριμένες περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές από τις άλλες θυγατρικές. Προτείνεται η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης ακινήτων μιας θυγατρικής από άλλη.

- Η ΔΕΗ συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικά προγράμματα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα Η2020 και στα πλαίσια διμερών κρατικών συνεργασιών). Έχοντας εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων, μπορεί να ηγηθεί και να συμβουλεύσει όσους επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα. Διατηρεί επαφές με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, αλλά και με πλήθος διεθνών ερευνητικών φορέων, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

- Η ΔΕΗ μπορεί να παράσχει υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Επιπλέον, διαθέτει ειδική μονάδα (το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων), που μπορεί να προσφέρει πιστοποιημένες και άτυπες δοκιμές υλικών, αλλά και επιθεώρηση βιομηχανικού εξοπλισμού τόσο στη φάση της βιομηχανοποίησης στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών όσο και στον τόπο έργων.

Σε σχέση εξάλλου με τις πρωτοβουλίες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και «εμπειρίας» του πελάτη, η ΔΕΗ τονίζει τα εξής:

- Στο πεδίο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας:

- Το νέο ETRM (Energy Trading and Risk Management), με το οποίο θα μπορεί να διενεργεί με πλέον αποτελεσματικό τρόπο συναλλαγές αγοραπωλησιών ηλεκτρικής ενέργειας (στα πλαίσια του Target Model και των αγορών που προβλέπει), δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, φυσικού αερίου κ.λπ.

- Τη συνεχή προσπάθεια του περιορισμού της έγχαρτης επικοινωνίας που περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Την υλοποίηση ψηφιακών υπογραφών που επέτρεψαν την κατάργηση των έγχαρτων εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, την υλοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικών λογαριασμών κ.λπ.

Την υλοποίηση συστήματος E-learning, που επιτρέπει στους εργαζομένους να εκπαιδεύονται στον χρόνο της επιλογής τους, να εξετάζονται και να πιστοποιούνται. Από τα πρώτα θέματα που καλύφθηκαν ήταν η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

Την ηλεκτρονική αξιολόγηση προσωπικού με τρία επίπεδα αξιολογητών, με κριτήρια προσαρμοσμένα στην κατηγορία κάθε αξιολογούμενου, με τεκμηρίωση της βαθμολογίας ανά κριτήριο και με σχόλια τόσο τυποποιημένα από κατάλληλη λίστα, όσο και ελεύθερα.

· Στο πεδίο της βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη επεσήμανε την ενίσχυση του E-bill (ηλεκτρονικός λογαριασμός που επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους σε smart phones, tablets και desktops, να έχουν ανά πάσα στιγμή το ιστορικό λογαριασμών ενός έτους και να πληρώνουν με οποιαδήποτε κάρτα χωρίς καμία χρέωσή τους), στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πελάτη περιλαμβανομένης και της συμβολαιοποίησης, δηλαδή της «υπογραφής» συμβολαίων μετά από αλλαγή κατοικίας.

Τέλος, η ΔΕΗ παρουσίασε μια καινοτόμα ιδέα που αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας Συνολικής Υπηρεσίας Μαζικών Μετακινήσεων, που θα περιλαμβάνει: Ηλεκτροκίνητα οχήματα, δίκτυο φόρτισης, ηλεκτρική ενέργεια με εγγύηση προέλευσης ΑΠΕ, εάν αυτό είναι επιθυμητό και συντήρηση οχημάτων.
 

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software