Προστασία Α’ κατοικίας: Οι 9 αλλαγές που ψηφίστηκαν

Προστασία Α’ κατοικίας: Οι 9 αλλαγές που ψηφίστηκαν

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί το νόμο 4605/2019 που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης για την προστασία της κύριας κατοικίας με συνεισφορά από το δημόσιο.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοίνωσε την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, η οποία έληγε στο τέλος του έτους, για ακόμη τέσσερις μήνες.

Οι αλλαγές έχουν ως εξής:

  1. ♦ Ρυθμίζεται, η προστασία της κύριας κατοικίας πολιτών που διαμένουν προσωρινά, για επαγγελματικούς λόγους, εκτός της περιφερειακής ενότητας που ευρίσκεται η κύρια κατοικία τους πχ γιατροί, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί που διαμένουν σε μισθωμένο ακίνητο.
  2. ♦ Πλέον, είναι δυνατή και η ρύθμιση δανείων προς εταιρείες παροχής πιστώσεων, δηλαδή ανώνυμες εταιρείες που, δε δέχονται καταθέσεις, αλλά χορηγούν νόμιμα δάνεια.
  3. ♦ Ρυθμίζεται το ζήτημα της προστασίας του συνόλου της κατοικίας σε περίπτωση συγκυριότητας, δηλαδή, εάν, ανήκει η κατοικία σε περισσότερους ιδιοκτήτες. Εν προκειμένω, ρυθμίζεται, ότι, εάν, η κύρια κατοικία ανήκει σε συγκύριους και εάν ένας από τους συγκύριους δεν υποβάλλει αίτηση ή κριθεί μη επιλέξιμος, ο αιτών και πάλι θα δύναται να προστατεύσει το σύνολο της κύριας κατοικίας, λαμβάνοντας ρύθμιση επί του συνόλου αυτής. Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, αποκτά δικαίωμα αναγωγής κατά του συγκύριου που δεν κατέθεσε αίτηση. Τέλος δύναται η δυνατότητα συνυποβολής της αίτησης από όλους τους συγκύριους, προκειμένου να υπαχθούν σε ρύθμιση ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας. Τέλος, ρυθμίζεται, το ζήτημα, προθεσμίας υποβολής πρότασης από την τράπεζα από ένα σε δυο μήνες για τις περιπτώσεις συνυποβολής της αίτησης από συγκύριους.
  4. ♦ Καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή του πληρεξουσίου δικηγόρου και η υποχρέωση αμοιβής του χρηματοδοτείται από την Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προ διάσωση κύριας κατοικίας.
  5. ♦ Ρυθμίζεται ότι στην περίπτωση που ο πιστωτής ζητήσει από τον οφειλέτη να διαγράψει και να επαναυποβάλλει την αίτηση προκειμένου να διορθωθούν σφάλματα ή ελλείψεις εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.
  6. ♦ Δίνεται η δυνατότητα σε ζευγάρια που είναι σε διάσταση, αλλά ακόμα δεν έχει λυθεί ο γάμος να ενταχθούν στη ρύθμιση, ακόμα και εάν δε συνυπογράψει την αίτηση ένας από τους δυο συζύγους.
  7. ♦ Η συνεισφορά του δημοσίου θα μπορεί να εγκριθεί και σε περιπτώσεις που η προσφερόμενη ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο 120% επί της αξίας της κύριας κατοικίας, επειδή υφίστανται πλείονες συγκύριοι και συνοφειλέτες επί της ίδιας οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας για έκαστο εκ των συγκυρίων και των συνοφειλετών , έτσι, ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής.
  8. ♦ Δίνεται η δυνατότητα κοινώς αποδεκτού εγγυητή για την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον ο ίδιος ο αιτών επιλέξει να συμβληθεί και τρίτο πρόσωπο, ως εγγυητής στη σχετική διαδικασία και για να παρασχεθεί ρύθμιση για 25 χρόνια, θα πρέπει είτε ο αιτών είτε ο εγγυητής κατά το πέρας της 25ετίας να μην υπερβαίνει το 80 έτος της ηλικίας του.
  9. ♦ Μετά το πέρας της διαδικασίας ρύθμισης του στεγαστικού δανείου και της διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για ρύθμιση και των υπόλοιπων οφειλών του πχ ασφαλιστικά ταμεία, οφειλές προς ΔΕΚΟ.
Powered by TUODY Software