Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στα 70,405 δισ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στα 70,405 δισ.
Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 70,405 δισ. ευρώ το 2012. Έτσι θα είναι μειωμένες κατά 666 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για το 2012 και κατά 765 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2011.

Η μείωση αυτή προκύπτει λόγω των μέτρων περιστολής των δαπανών τα οποία υπερκαλύπτουν τη σημαντική αύξηση των δαπανών για πληρωμή τόκων σε ταμειακή βάση κατά 1 δισ. ευρώ

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 49,85 δισ. ευρώ το 2012, και θα είναι μειωμένες κατά 1,483 δισ. ευρώ συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του μεσοπρόθεσμου και κατά 2,654 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2011.

Τα μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν τη μείωση των δαπανών είναι:

- Η αναπροσαρμογή της μισθολογικής δαπάνης με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, την αύξηση των ωρών εργασίας, τη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων και την εφαρμογή περιορισμών στη διενέργεια νέων προσλήψεων,

- η δραστική μείωση των λοιπών πρόσθετων παροχών μισθολογικού χαρακτήρα,

- ο εξορθολογισμός των δαπανών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

- ο συστηματικός επανέλεγχος και η μείωση των κονδυλίων επιχορηγήσεων, αποδόσεων και εν γένει μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού, σε φορείς και νομικά πρόσωπα,

- ο περιορισμός των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες που αφορούν:

- μετακινήσεις προσωπικού,

- μισθώματα κτηρίων,

- προμήθειες κ.λπ.

Αποδοχές, συντάξεις και λοιπές πρόσθετες μισθολογικού χαρακτήρα παροχές

" Το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης για το 2012 θα ανέλθει σε 12,615 δισ. ευρώ έναντι στόχου 13,164 δισ. ευρώ του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

Οι εξοικονόμηση αυτή θα είναι το αποτέλεσμα:

- της αύξησης του ωραρίου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα,

- της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά 50% το 2011 (επίπτωση στο 2012) και κατά 10% το 2012,

- της επιβράδυνσης του ρυθμού λήψης της μισθολογικής ωρίμανσης από τους υπαλλήλους του Δημοσίου,

- της κατάργησης σημαντικού αριθμού κενών οργανικών θέσεων και του επαναπροσδιορισμού των θέσεων ευθύνης,

- της αναπροσαρμογής του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,

- της καθιέρωσης της δυνατότητας ελαστικών μορφών απασχόλησης στο Δημόσιο και της δυνατότητας παροχής αδειών άνευ αποδοχών στο προσωπικό για εργασία εκτός του Δημοσίου.

* Οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων αυξάνονται κατά 106 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση του μεσοπροθεσμου και κατά 77 σε σχέση με την εκτίμηση πραγματοποιήσεων για το έτος 2011. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6,577 δισ. ευρώ έναντι 6,471 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο ως αποτέλεσμα των νέων ρυθμίσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή, οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση στον αριθμό των συνταξιούχων.

* Η δαπάνη για καταβολή πρόσθετων παροχών μισθολογικού χαρακτήρα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 406 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του μεσοπρόθεσμου και κατά 572 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2011. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε 775 εκατ. ευρώ.

Ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία

Οι δαπάνες αυτές εκτιμάται ότι το 2012 θα ανέλθουν σε 15, 910 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 738 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Σημαντικές εξοικονομήσεις στις δαπάνες αυτής της κατηγορίας, αναμένεται ότι θα προέλθουν από την υιοθέτηση εφαρμογής κεντρικού συστήματος προμηθειών στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
   
Επιχορηγήσεις, λειτουργικές και λοιπές καταναλωτικές δαπάνες

Οι δαπάνες αυτές εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 165 εκατ. ευρώ το 2012 σε σύγκριση με το στόχο του μεσοπρόθεσμου. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων του 2011 είναι αυξημένες μόλις κατά 40 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 7, 344 δισ. ευρώ έναντι 7, 509 δισ. ευρώ το 2011.

Δαπάνες τόκων
 
Οι δαπάνες για πληρωμή τόκων, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα έσοδα από τις προγραμματισμένες αποκρατικοποιήσεις, ανέρχονται σε 17,900 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1, δισ. ευρώ σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2011.

Δαπάνες για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

Οι δαπάνες σε ταμειακή βάση για τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάζουν μείωση 200 εκατ. ευρώ το 2012 συγκριτικά με αυτές που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Powered by TUODY Software