"Δύσοσμος" διαγωνισμός στο δήμο Θεσσαλονίκης

"Δύσοσμος" διαγωνισμός στο δήμο Θεσσαλονίκης
Σοβαρότατες ευθύνες σε στελέχη του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής διαπίστωσε σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοτελές τμήμα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο ερεύνησε την υπόθεση του διαγωνισμού για την επισκευή κάδων απορριμμάτων, που εξετάζεται πλέον και από τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τον έλεγχο προέκυψαν σημαντικές παρατυπίες σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, ενώ αναφέρονται ακόμη και περιστατικά αλλοιώσεως εγγράφων.

Στην κατακλείδα του πορίσματός τους οι ελεγκτές αναφέρουν πως “ο έλεγχος που διενεργήσαμε κατέδειξε ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες (internal controls) δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά τόσο στο στάδιο του ελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή των προτάσεων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού όσο και κατά τον έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης πριν από το στάδιο της ενταλματοποίησης”.

Εν ολίγοις οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το σύστημα διενέργειας διαγωνισμών του δήμου είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, με αποτέλεσμα να υποπίπτει σε σοβαρότατες παρατυπίες, οι οποίες πλήττουν τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, εκθέτοντας το δήμο στον κίνδυνο σοβαρής οικονομικής ζημίας.

Κόλαφος το πόρισμα

Ο έλεγχος τον οποίο διενήργησε το αυτοτελές τμήμα εσωτερικού ελέγχου αφορά μόνον έναν από τους δύο διαγωνισμούς της διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για τους οποίους η αρμόδια επίτροπος διαπίστωσε ότι υπήρξαν σοβαρότατες παρατυπίες, αρνούμενη να εγκρίνει τις πληρωμές στην ανάδοχο εταιρεία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο από το δημοτικό σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης Μάκη Κυριζίδη ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης έδωσε εντολή να γίνει εσωτερικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιους λόγους υπήρξαν τέτοιες παρατυπίες και για το εάν υπήρξε ή όχι δόλος.

Στο πόρισμά του, το οποίο αποκαλύπτει η “Θεσσαλονίκη”, καθώς η διοίκηση του δήμου αρνήθηκε να το δώσει στη δημοσιότητα, το αυτοτελές τμήμα εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις διαπιστώσεις της επιτρόπου, προσθέτοντας και νέες παρατυπίες σε όλα τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού.

Επιπλέον δεν συμμερίζεται τις εκτιμήσεις του κ. Μπουτάρη, ο οποίος στην παρέμβασή του στο δημοτικό συμβούλιο είχε “δείξει” ως πιθανούς υπευθύνους τους δημοτικούς υπαλλήλους που απαρτίζουν τις επιτροπές των διαγωνισμών, καθώς διαπιστώνει την ύπαρξη ευθυνών και μεταξύ των πολιτικών στελεχών που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή.

Οι παρατυπίες

Σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες το πόρισμα του αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου διαπιστώνει σειρά σοβαρότατων παρατυπιών, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

1. Οι αρμόδιες επιτροπές (Διενέργειας Διαγωνισμού και Οικονομική) έπρεπε εξ αρχής να κηρύξουν άγονο το διαγωνισμό. “Ο διαγωνισμός θα έπρεπε να κηρυχθεί άγονος από το πρώτο στάδιο κατάθεσης των δικαιολογητικών, διότι και οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες θα έπρεπε να απορριφθούν λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού”, σημειώνεται στο πόρισμα. Επιρρίπτονται μάλιστα ευθύνες και στην Οικονομική Επιτροπή, επειδή δεν προέβη σε έλεγχο της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.

2. Ειδικότερα όσον αφορά την ανάδοχο εταιρεία σημειώνεται ότι αυτή “κατά τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού προσκόμισε ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις όσον αφορά το απασχολούμενο προσωπικό”. Σύμφωνα με πληροφορίες η ανάδοχος ήταν μία εταιρεία χωρίς μόνιμους εργαζόμενους!

Συγκεκριμένα δεν προσκόμισε θεωρημένη κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού ούτε ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα ο νόμιμος εκπρόσωπός της δήλωσε εγγράφως ότι η εταιρεία δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό, αλλά πως συνάπτει συμφωνητικά συνεργασίας με τεχνίτες, όταν παρίσταται ανάγκη.

3. Όπως είχε διαπιστώσει και η επίτροπος, έτσι και ο εσωτερικός έλεγχος εντόπισε ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν διέθετε άδεια λειτουργίας την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον εκτός της άδειας λειτουργίας η ανάδοχος εταιρεία στερούταν και συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001), το οποίο απαιτούσε όμως η διακήρυξη.

Επίσης δεν υπήρχαν πιστοποιητικά γνησιότητας για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά με τα οποία θα γινόταν η επισκευή των κάδων, κάτι που επίσης απαιτούσε η διακήρυξη.

4. Ανάλογες και σοβαρότερες παρατυπίες εντοπίστηκαν και για τη δεύτερη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό.

Παρ’ όλα αυτά όμως η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς και τους δύο φακέλους και προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Εκεί διαπίστωσε παρεκκλίσεις ως προς τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των δύο εταιρειών και την επανάληψη του διαγωνισμού. Κατά αυτής της απόφασης κατέθεσε ένσταση η ανάδοχος εταιρεία, η οποία έγινε δεκτή κι έτσι της κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

Αλλοίωση πρωτοκόλλων

Σοβαρότατες παρατυπίες διαπιστώνονται και στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα του αυτοτελούς τμήματος εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται ότι:

5. Στα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των κάδων υπήρξαν αλλοιώσεις όσον αφορά τον αριθμό τους (σε δύο πρωτόκολλα ο αριθμός 100 φαίνεται να έγινε εν συνεχεία 120).

6. Τους επισκευασμένους κάδους δεν τους παρέλαβε η αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών, αλλά κάποιοι άλλοι υπάλληλοι του δήμου. Μάλιστα από το σχετικό φάκελο έλειπε και το απαραίτητο παραστατικό διακίνησης των επισκευασμένων κάδων.

7. Παρ’ όλα αυτά συντάχθηκε βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας, στην οποία όμως δεν γίνεται φανερός ο αριθμός των επισκευασμένων κάδων που παρελήφθησαν ούτε υπάρχουν τα ακριβή στοιχεία τους (αριθμός σειράς επισκευής κ.ο.κ.). Κυρίως όμως “δεν βεβαιώνονται οι ανά κάδο εργασίες επισκευής και τα ανά κάδο ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή δεν πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση των εργασιών και εξέταση αυτών, όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές”.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά την επισκευή των κάδων τοποθετήθηκαν ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά τα οποία περιγράφονταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού (τροχοί με φρένο).

8. Οι παρατυπίες κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεσή του δεν έγιναν αντιληπτές ούτε στο τελικό στάδιο του ελέγχου νομιμότητας της δαπάνης από το τμήμα ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών. Μάλιστα προχώρησαν στην έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, παρότι από το φάκελο απουσίαζαν τα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών ή η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχε δηλώσει στο δημοτικό συμβούλιο πως, εφόσον το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου διαπιστώσει παρατυπίες, τότε θα διατάξει τη διενέργεια και ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ΕΔΕ δεν έχει ακόμη αρχίσει, παρότι ο κ. Μπουτάρης έχει το πόρισμα στα χέρια του από τις 13 του περασμένου Οκτωβρίου.

Παρενέβη και ο εισαγγελέας

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις σχετικές αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα της “Μακεδονίας” και της “Θεσσαλονίκη” στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης.

Συγκεκριμένα διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τους δύο αυτούς διαγωνισμούς, προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που ανατέθηκαν σε μία συγκεκριμένη εταιρεία και για τους οποίους η επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου διαπίστωσε σοβαρότατες παρατυπίες και απέρριψε ως αθεώρητα χρηματικά εντάλματα τα οποία είχαν εκδοθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου για την πληρωμή της εταιρείας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέθεσε την υπόθεση σε επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών, από τον οποίον ζητά να εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών ο οικονομικός επιθεωρητής εντέλλεται να διερευνήσει εάν έγιναν οι εργασίες στις οποίες αναφέρονται οι επίμαχοι διαγωνισμοί και αν ζημιώθηκε και πόσο ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Τα αδικήματα που ερευνώνται είναι αυτά της απιστίας στην υπηρεσία και της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος κι ό,τι άλλο προκύψει από την έρευνα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα κληθούν να καταθέσουν ενόρκως όσοι συμμετέχουν στην οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης και δύο δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την υπόθεση.

Επίσης θα κληθούν να καταθέσουν ανωμοτί (χωρίς όρκο ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινης πράξης) ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ανακύκλωσης, καθαριότητας και γραφείου κίνησης, τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και οι εκπρόσωποι της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, αφορούσε την επισκευή 961 κάδων απορριμμάτων, ενώ ο δεύτερος, προϋπολογισμού 224.721 ευρώ, την επισκευή κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων σε εξωτερικά συνεργεία.
 
Πηγή: Seleo.gr, εφημερίδα Θεσσαλονίκη

Σχετικά Videos

Powered by TUODY Software