Υπό αξιολόγηση οι υπάλληλοι της Βουλής

Υπό αξιολόγηση οι υπάλληλοι της Βουλής
Ξεκινά η αξιολόγηση των υπαλλήλων της Βουλής με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου Νίκου Βούτση, που δημοσιεύθηκε στην κοινοβουλευτική διαύγεια.

Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των μονάδων θα είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους. Στην περίπτωση των γενικών διευθύνσεων αξιολογητές θα είναι ο πρόεδρος και ο γενικός και  ειδικός γραμματέας. Αξιολόγηση θα υπάρξει και για τους αποσπασμένους υπαλλήλους από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν.

Πώς θα βαθμολογούνται

«Η έκθεση αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσής του κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.

2) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

3) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

4) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης.

5) Τη βαθμολογία του αξιολογουμένου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων».

Τα κριτήρια αυτά είναι: «Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον, δημιουργικότητα. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότητα».

Όπως σημειώνεται, «κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης, βαθμολογείται από τους αξιολογητές με τον, κατ’ αντικειμενική κρίση, προσήκοντα βαθμό. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100». Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι «Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι», «με τους βαθμούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς» και «με βαθμούς 0 έως 24 οι ακατάλληλοι για τη θέση». Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τονίζεται, πρέπει να υπάρχει «ειδική αιτιολογία», η οποία να «στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα».

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
Γ. Αποτελεσματικότητα

2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια, ως εξής:

Α. Γνώση του αντικειμένου

Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου.
β) Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου της Βουλής.
γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών
καθηκόντων.
δ) Πρωτοβουλία, καινοτομίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.
ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργ
ασιών.
στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της
υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

ζ) Επικοινωνία και συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους.
η) Συμπεριφορά προς τους βουλευτές, συνεργαζόμενους φορείς και τους πολίτες, καθώς και άμεση
εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Γ. Αποτελεσματικότητα

θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού
περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου).
ι) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία της
οργανικής μονάδας.
3. Αξιολογούνται κατά το η) κριτήριο μόνο οι υπάλληλοιπου λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε
επικοινωνία με τρίτους. Το ι) κριτήριο βαθμολογείται, μόνο εφόσον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που
αφορά η αξιολόγηση.
4. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με τον, κατ’ αντικειμενική
κρίση, προσήκοντα ακέραιο βαθμό. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.

Και συνέντευξη...

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, προβλέπεται και συμβουλευτική συνέντευξη.  

Στην απόφαση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων της Βουλής προβλέπεται ότι «πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί τον αξιολογούμενο υπάλληλο για να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της αποδοτικής λειτουργίας της οργανικής μονάδας που υπηρετεί».
Powered by TUODY Software